Wedstrijdbepaling

Boten die aan de wedstrijd willen deelnemen moeten zich uiterlijk een minuut voor het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd aan stuurboordzijde van het startschip aanmelden en zich ervan te overtuigen dat zij door het wedstrijdcomité zijn opgemerkt.

 

Palaver (mededelingen)

Het palaver zal voor de aanvang van de wedstrijden gehouden worden in de hal van ons clubhuis. De wedstrijdleider van die dag zal daarbij de te varen baan, de plaats van het startgebied en de starttijden bekend maken, evenals de verwachte weersomstandigheden en verdere bijzonderheden.

 

Seinen op de wal

Bij een (verwachte) gemiddelde windsnelheid van ten minste 17 knopen (5 Bft) zal seinvlag Y worden getoond aan de wal en is RvW 40.1 (dragen reddingvesten e.d.) van toepassing zo lang de boot zich op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4 RvW.

 

Persoonlijk drijfvermogen deelnemers open boten

Voor deelnemers in open boten is het dragen van reddingvesten of andere doelmatige persoonlijke drijfmiddelen verplicht, behalve gedurende korte tijd wanneer kleding of persoonlijke uitrusting wordt gewisseld of aangepast. Dit wijzigt RvW 40.1.

 

Klasse indeling

Het wedstrijdveld voor de kajuitjachten is opgedeeld in een racing klasse en een cruising klasse. Deze indeling is afhankelijk van de rating van de boot. Bij de single handed race voor kajuitjachten en bij de nachtwedstrijd zullen de boten worden samengevoegd tot één klasse.

 

Rating

Voor onze onderlinge wedstrijden wordt een rating toegepast die is gebaseerd op het schip (uitgangspunt: SW rating) en de ervaring en behaalde resultaten van de betreffende schipper. Deze rating wordt door de Wedstrijdcommissaris aan het begin van het seizoen vastgesteld en zal worden gepubliceerd in ons clubblad en op de website. Van de schippers wordt verwacht dat zij melding maken van wijzigingen aan hun schip of uitrusting die van invloed (kunnen) zijn op de snelheid.

 

Het voeren van van een spinnaker of gennaker is uitsluitend toegestaan tijdens de zaterdagserie. In dat geval  zal een aanvullende correctie worden doorgevoerd die dan (alsnog) voor alle wedstrijden in de zaterdagserie zal gelden.

 

Klassenvlaggen

Racing-Klasse Seinvlag D
Cruising-Klasse Seinvlag E
Open Boten Seinvlag F
Klassieke Jachten,Seinvlag G

 

Bij een klein aantal deelnemers kunnen de diverse klassen onder één vlag varen.

 

Wedstrijdgebied

Het wedstrijdgebied bevindt zich op de Grote Poel van de Westeinder Plassen, doorgaans aan de noord-oost zijde, binnen de driehoek Watertoren – Kempers (Kudelstaart) – doorgang Blauwe Beugel.

 

Baan

De uitgelegde baan varieert al naar gelang het soort wedstrijd.  De meeste wedstrijden zullen op een driehoek-lus baan worden gevaren. De vrijdagavondwedstrijden kennen hun eigen up wind /down wind baan. Voor de overige wedstrijden wordt afhankelijk van de omstandigheden een geschikte baan gekozen. Tijdens het palaver zal de exacte baan worden toegelicht en medegedeeld worden in welke volgorde de merktekens voorbijgevaren moeten worden en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. Uitgangspunt is dat alle merktekens (behoudens die van de start en finish) aan bakboord moeten worden gehouden.

 

Het aantal keren dat een merkteken moet worden gerond is afhankelijk van de lengte van de baan en de verwachte windsnelheid. De geplande wedstrijdduur is gemiddeld 90 minuten. Bij meerdere wedstrijden op één dag zal de geplande wedstrijdduur gemiddeld 60 minuten per wedstrijd zijn. Voor de open boten serie op de vrijdagavond wordt een streeftijd van 30 minuten per wedstrijd gehanteerd.

 

Merktekens, startlijn en finishlijn

De merktekens in de wedstrijdbaan zullen normaliter oranje cilindervormige boeien zijn met de nummers een, twee of drie.

De startlijn zal liggen tussen de baanzijde van boei 3 en de mast met verenigingsvlag van het startschip. Een eventuele indringboei (skippybal) aan de lijzijde van het startschip moet stuurboord worden gehouden. Het is verboden tussen de indringboei en het startschip de startlijn te passeren.

De finishlijn zal liggen tussen de baanzijde van boei 1 en de mast met verenigingsvlag van het finishschip.

 

Het kan voorkomen dat de startlijn wordt begrensd door de staken op een tweetal gele jonen met rode vlag aan bakboord en groene vlag aan stuurboord, bezien vanaf de startzijde in de richting van de baan. De finishlijn kan worden begrensd door de staken op een tweetal oranje jonen met een rode vlag en wit blok aan bakboord en een groene vlag met een wit blok aan stuurboord, bezien vanaf de baanzijde. Het is in deze gevallen niet toegestaan om tussen het comitéschip en de stuurboord merktekens van de startlijn en de finishlijn door te varen.

 

Start- en finish schip

Het startschip zal bij de start aan de stuurboordzijde van de startlijn liggen en is te herkennen aan een grote Nieuwe Meer vlag. Meestal zal dit schip ook dienst doen als finish schip, te herkennen aan een blauwe (finish)vlag.

 

Startprocedure

De startprocedure geschiedt conform regel 26 van de Regels voor Wedstrijdzeilen. Op het palaver zal bekend worden gemaakt welke klassen in één groep zullen starten. Indien besloten wordt om klassen na elkaar te laten starten zal vijf minuten na een geldige start van een klasse het waarschuwingssein voor de volgende klasse worden gegeven, en zo vervolgens.

 

De startprocedure verloopt als volgt:

Soort sein Tijd tot Start Handeling Startschip
Waarschuwing 5 minuten Klassenvlag omhoog met één geluidssein
Voorbereiding 4 minuten Seinvlag ‘P’ omhoog met één geluidssein
Eén minuut 1 minuut Seinvlag ‘P’ omlaag met een lang geluidssein
Start 0 minuut Klassenvlag omlaag met één geluidssein

 

Van deze startprocedure kan worden afgeweken als dit nodig wordt geacht. Dit zal zo mogelijk bij het palaver bekend worden gemaakt. In voorkomende gevallen zal vanaf het startschip worden aangegeven hoe de startprocedure of volgorde zal verlopen (let dus op de vlaggen!).

 

Toelichting individuele terugroep

Boten die te vroeg zijn gestart en als zodanig zijn geïdentificeerd krijgen een individuele terugroep. Op het startschip wordt in dat geval de seinvlag ‘X’ getoond en klinkt één geluidssein. De te vroeg gestarte boten dienen weer terug te varen tot onder de startlijn en vanuit het startgebied de startlijn te doorkruisen in de richting van boei 1. Boten die te vroeg zijn gestart en niet zijn teruggekeerd worden uitgesloten van de wedstrijd (OCS).

 

Toelichting algemene terugroep

Als niet alle boten die te vroeg zijn gestart kunnen worden geïdentificeerd, kan de wedstrijdleider besluiten tot een algemene terugroep. Dit houdt in dat alle boten uit deze klasse worden teruggeroepen en opnieuw moeten starten. Op het startschip wordt in dat geval de 1e vervangwimpel gehesen en er klinken twee geluidsseinen.

De startprocedure zal hierna zo spoedig mogelijk worden hervat en het startschema blijft gehandhaafd. Het waarschuwingssein van de teruggeroepen klasse wordt getoond één minuut nadat de 1e vervangwimpel is weggenomen (met één geluidssein).

Afkorten

De wedstrijdleider kan te allen tijde beslissen om de baan in te korten. Dit gebeurt middels het tonen van de seinvlag ‘S’ (blauw met witte rand) met twee geluidsseinen en daaronder de bijbehorende klassenvlag. Als de afkorting voor alle klassen geldt, wordt uitsluitend de S -vlag getoond. Het schip met gehesen S-vlag zal bij een van de merktekens liggen zodat er moet worden gefinisht tussen dat merkteken en het schip met de S-vlag. Dat kan een rubberboot zijn!

 

Uitstel

De wedstrijdleider kan vóór het startsein beslissen om een wedstrijd uit te stellen. Op het startschip wordt de onderscheidingswimpel (rattenstaart) gehesen en er klinken twee geluidsseinen.

Het waarschuwingssein wordt getoond één minuut nadat de onderscheidingswimpel is weggenomen (één geluidssein).

 

Voortijdig beëindigen van de wedstrijd

De wedstrijdleider kan besluiten de wedstrijd af te breken wanneer de veiligheid of de sportiviteit in het geding is. Bijvoorbeeld bij kans op mist of bliksem, of wanneer de wind aanwakkert tot meer dan 22 knopen (6 Bft). Maar ook wanneer het niet aannemelijk is dat de boten tijdig kunnen finishen vanwege te weinig wind kan worden besloten de wedstrijd af te breken. Dit wordt aangegeven door het tonen van seinvlag ‘N’ (met drie geluidsseinen). Deelnemers kunnen de wedstrijd eerder verlaten als omstandigheden dit noodzakelijk maken. U wordt echter verzocht om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de wedstrijdleider of anders op de wal bij de havenmeester.

 

Windsnelheid

Bij een verwachte windsnelheid van gemiddeld meer dan 22 knopen (6 Bft) zal niet worden gestart. Indien tijdens een wedstrijd de wind aanwakkert tot 22 knopen of meer gedurende een aaneengesloten periode van vijf minuten, zal de wedstrijd worden afgebroken. Indien op enig moment tijdens een wedstrijd de windsnelheid meer is dan 28 knopen (7 Bft) zal de wedstrijd worden afgebroken.

 

Zeilvoering

Het voeren van een spinnaker of een gennaker is voor kajuitjachten uitsluitend toegestaan bij de zaterdagseries. De keuze om de spinnaker of gennaker te voeren is aan de schipper. Tijdens de zaterdagavondwedstrijd mag eveneens een spinnaker of een gennaker worden gevoerd. De rating wordt in deze gevallen verlaagd met 2,5. Open boten zijn gerechtigd om tijdens elke wedstrijd een spinnaker of gennaker te voeren. Dit zit reeds in hun rating verwerkt.

 

Straffen

Voor de kajuitjachten en de klassieke jachten is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-ronden straf is vervangen door een Een-ronde straf.

 

Scoren

De score is afhankelijk  van het soort wedstrijd en kan afhangen van het aantal deelnemers.

 

Lage Punt Systeem

Het Lage Punt Systeem (Appendix A) is van toepassing. Dit werkt als volgt uit. Per wedstrijd worden er strafpunten toegekend afhankelijk van de behaalde klassering. De strafpunten over alle wedstrijden worden bij elkaar opgeteld, waarbij degene met de minste strafpunten over alle wedstrijden uiteindelijk heeft gewonnen.

De toewijzing van de strafpunten per wedstrijd is als volgt:

Klassering Strafpunten
1e 1
2e 2
3e 3
4e 4
5e 5
> 5 klassering + 5
DNF/DNS/DNC/OCS/BFD Aantal ingeschreven boten + 1

 

Oostenrijkse puntentelling:

De uitslag voor de overall prijs van de zaterdagserie wordt berekend aan de hand van de Oostenrijkse puntentelling (Zie Reglementen voor de Puntentelling bij Wedstrijden, Internationaal Zeilwedstrijdreglement 1993-1996). Bij dit puntensysteem worden geen strafpunten toegekend, maar overwinningspunten. Het aantal punten dat per wedstrijd is te winnen hangt af van het aantal gestarte boten. Bij meerdere wedstrijden op een dag wordt naar de eindscore van die dag gekeken.

Deelnemers die reglementair zijn gestart maar niet zijn gefinisht krijgen 101 punten.

Het aantal punten van de reglementair gefinishte deelnemers wordt berekend volgens de volgende formule: 101 + 1000 log (Aantal deelnemers) – 1000 log (Klassering).

 

Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking:

Na elke zeilwedstrijd (m.u.v. de Hemelvaart wedstrijd) zal er in het clubhuis van de WV Nieuwe Meer een prijsuitreiking plaatsvinden. Wisselprijzen kunnen ook in de najaarsvergadering worden uitgereikt.

De resultaten zullen gepubliceerd worden in het clubblad en op de website.

 

Prijzen

Behoudens bij de vrijdagavondwedstrijden voor open boten zullen er, afhankelijk van het aantal deelnemers, dagprijzen worden uitgereikt. Buiten de dagprijzen zijn er verschillende wisselprijzen te winnen:

 

Wisselprijzen

Openingswedstrijd: Openingstrofee (minimaal 3 deelnemers)
Zaterdagserie: Overall prijs
Hemelvaartwedstrijd: Carla van Berkel trofee voor de 2e plaats
Dames wedstrijd (clinic): Kunstvoorwerpen
Single handed; Keienprijs
Bestuursbeker wedstrijd: Bestuursbeker
Vrijdagavondserie: Overall trofee

 

Bestuursbeker

De bestuursbeker wedstrijd bestaat uit een serie van twee races. De winnaars van de eerste race uit de deelnemende klassen (minimaal twee deelnemers per klasse) strijden in de tweede race om de bestuursbeker. Om de spanning erin te houden worden de winnaars van de eerste race niet tussentijds bekend gemaakt.

De bestuursbeker kandidaat die in de tweede race zijn prestatie van de eerste race, ten opzichte van de andere kandidaten, procentueel het meest verbetert of het minst verslechtert, is de winnaar van de bestuursbeker. De winnaar wordt bekend gemaakt door de voorzitter van de vereniging dan wel een plaatsvervangend bestuurslid tijdens de afsluiting van het seizoen.

 

Bemanning en publiek

Om de deelname aan onze wedstrijden te stimuleren geven wij alle zeilers in overweging om leden en introducés  uit te nodigen om als bemanningslid aan te monsteren. Schippers die graag een extra bemanningslid aan boord hebben wordt verzocht dat kenbaar te maken aan de wedstrijdcommissie dan wel zich te melden bij de wedstrijdleider van de dag. U kunt ons ook via de havenmeester bereiken.

 

Om de betrokkenheid van onze leden bij de wedstrijden te vergroten zal voorts aan leden met (motor)jachten of sloepen worden gevraagd om (met opstappers) bij de wedstrijden te komen kijken en zo mogelijk foto’s of video opnamen te maken.